Materiały Edukacyjne

Rozkład zajęć - etyka II LO

etyka

rozkład materiału

Tomasz Kalbarczyk

rok szkolny 2010/2011

numer programu nauczania DKO/BR – 4015 – 1/92

1 godz. tygodniowo

Klasa II LO

Zagadnienie / hasło

programowe
(podstawa

programowa)

Temat lekcji/

nazwa działu

Numer lekcji /

Liczba godzinKryteria oceniania

(uczeń potrafi...)

Poziom wymagań Formy oceniania z wagami
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia Publicznego. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Jednostka czy wspólnota? 1
 • posługiwać się pojęciem wspólnoty
 • wskazywać i rozważać argumenty za szczególną rolą wspólnoty (Arystoteles, komunitarianizm)
P

P, P+

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia Publicznego. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Co to jest indywidualizm? 2
 • posługiwać się pojęciem indywidualizmu
 • wskazywać i rozważać konsekwencje etyczne przyznania szczególnej roli jednostce (liberalizm)
p

p, P+

a
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. O rywalizacji

H. Diduszko, R. Piłat, Myśli na podium. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą

3
 • rozróżnić rywalizację zdrową, od wyniszczającej
 • zabrać głos w dyskusji na temat rywalizacji
p

p+

a
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Uczestnictwo i dialog. Postawa zaangażowania w życie społeczne 4
 • znaleźć argumenty dla aktywnej postawy obywatelskiej
 • zabrać głos w dyskusji na temat bierności i aktywności jako postaw etycznych
 • wskazać zależności między postawą uczestnictwa i dialogu, a jakością życia społecznego i demokracji
p, P

p, p+

p+

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Ucieczka od wolności 5
 • Wyjaśniać pojęcie i mechanizm ucieczki od wolności w sensie nadanym przez Fromma
 • Zabrać głos w dyskusji o autorytaryzmie
p


p+

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Wolność i jej ograniczenia

Berlin, Fromm, Dworkin

J. Żakowski, Cztery fronty wolności [w:] Niezbędnik inteligenta, dodatek do Polityka, 16 grudnia 2006

6
 • Posługiwać się pojęciem wolności negatywnej i pozytywnej
 • zabrać głos w dyskusji na temat granic wolności
p

p+

a
Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętności życia z innymi i dla innych.

Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym

Ile wolności powinien mieć szesnastolatek?

A. Niezgoda Ciuch szkolny – nie dowolny, Polityka, 8 kwietnia 2006.

Karta praw i wolności młodzieży, projekt Towarzystwa Humanistycznego

7
 • zabrać głos w dyskusji na temat granic wolności
p, p+ a
  Wypracowanie 8     w - ok
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Co to jest sprawiedliwość? 9
 • porównywać różne koncepcje sprawiedliwości (sprawiedliwość liberalna i sprawiedliwość egalitarna, sprawiedliwość jako bezstronność)
p, p+ a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Wolność i równość, czy muszą się wykluczać? 10
 • posługiwać się pojęciami demokracji, wolności równości w ich różnych sensach (instytucjonalno prawnym i etycznym)
 • zabrać głos w dyskusji na temat wzajemnych relacji równości i wolności jako wartości
p


p+

a
Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Równość, czy wolność? Dyskusja o systemie podatkowym

K. Dunin, Poza rynkiem i konserwą, Gazeta Wyborcza 24.02.2007.

W. Gadomski, Rynek jest ciepły

11
 • porównać przedstawione stanowiska odnośnie polityki podatkowej
 • zabrać głos w dyskusji na temat redystrybucji dochodu narodowego
p

p, p+

a
Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane. Równość, czy wolność

lub

Problemy etyczne codzienności - prezentacje projektów uczniowskich

12 -14
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu, poprowadzić krótką dyskusję na jego temat
p, p+ p - 2
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Umiejętności życia z innymi i dla innych. Jak walczyć z nędzą?

P. Singer, Miliarderzy podzielcie się!, Gazeta Wyborcza 30 grudnia 2006

P. Singer, Etyka praktyczna

15
 • rozumieć sens filozoficznej tezy, że każde życie jest tyle samo warte i jej logiczne konsekwencje
 • zabrać głos w dyskusji na temat przeciwdziałania nędzy
p


p, p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego Dobrobyt- cel dla wszystkich, czy tylko dla niektórych 16
 • zabrać głos w dyskusji na temat zależności między dobrobytem a szczęściem, między być i mieć
p, p+ a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego.

Co to jest praworządność? 17
 • posługiwać się pojęciem praworządności
 • zabrać głos w dyskusji na temat – czy moralność można oprzeć na prawach
P

p+

a
Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne.

Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Umiejętności życia z innymi i dla innych.

Co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie? 18
 • posługiwać się pojęciem obywatelskiego nieposłuszeństwa
 • zabrać głos w dyskusji na temat – kiedy dopuszczalne jest nieposłuszeństwo obywatelskie i jaką może mieć formę
p

p, p+

a
Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego Co to znaczy być patriotą? Co to znaczy być obywatelem? 19
 • posługiwać się pojęciami patriota, obywatel
 • charakteryzować wartości związane z tymi pojęciami
p

p

a
  Wypracowanie 20     w-2
Umiejętności życia z innymi i dla innych. Gender i płeć

Kulturowa tożsamość płci – podręcznik dla trenerów AI

21
 • posługiwać się pojęciami płci i gender
 • dostrzec, że gender jest konstrukcją społeczną
 • przeprowadzić refleksję nad procesem kształtowania się gender
p

p

p+

a
Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Medycyna i etyka. Czy należy zakazać badań nad klonowaniem? 22 -23
 • znaleźć przykłady zagrożeń postępu naukowego dla bezpieczeństwa ludzkości
 • zabrać głos w dyskusji na temat odpowiedzialności w nauce
 • zabrać głos w dyskusji na temat konfliktów wartości związanych z medycyną
p

p, p+

p+

a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Czy mamy obowiązki wobec środowiska naturalnego? 24
 • zabrać głos w dyskusji na temat obowiązków człowieka wobec przyrody
p, p+ a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Jakie mamy obowiązki wobec przyszłych pokoleń 25
 • znaleźć przykłady działań człowieka, których konsekwencje będą ponosiły przyszłe pokolenia
 • zabrać głos w dyskusji na temat odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń
p

p, p+

a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Szlachetnie zapanować nad przyrodą 26
 • zabrać głos w dyskusji na temat relacji człowieka i dzikiej przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii myślistwa i zagrożenia dla ginących gatunków zwierząt
p, p+ a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Szlachetnie zapanować nad przyrodą lub

Problemy etyczne codzienności - prezentacje projektów uczniowskich

27 - 30
 • wykonać samodzielnie lub w zespole i przedstawić na forum klasy prezentację wybranego problemu, poprowadzić krótką dyskusję na jego temat
p, p+ p-2
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Czy zwierzęta mają prawa? 31
 • zabrać głos w dyskusji na temat praw zwierząt
p, p+ a
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody. Dolina, czy obwodnica? 32
 • zabrać głos w dyskusji na temat relacji człowieka i dzikiej przyrody na przykładzie sporu o obwodnicę
p, p+ a

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE .DOC

 

More about:
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj