Materiały Edukacyjne

Pomagając innym, ratujemy siebie każdego dnia… - czyli spotkanie z Ireną Sendlerową

 

Autorka: Alina Janiszewska

Poziom edukacyjny: wiek 13-16 lat

Temat: Pomagając innym, ratujemy siebie każdego dnia… - czyli spotkanie z Ireną Sendlerową

(Cytat pochodzi z libretta dramatu muzycznego pt. "Irena" Teatru Muzycznego w Poznaniu.)

Czas: 90 min

Cele: Uczeń po zajęciach potrafi:

 • zdefiniować pojęcia: empatia,
 • scharakteryzować Irenę,
 • rozróżnić i porównać postawy bohaterów filmu,
 • analizować konsekwencje czynów,
 • wyjaśnić metaforyczne znaczenie tematu.

Formy i metody pracy: praca indywidualna, w grupach, z całą klasą, technika dramowa (poza), dyskusja, praca z tekstem, punkty widzenia, linia czasu, mapa myśli, gałązka logiczna, mówiący długopis, kosz i walizka.

Materiały: karty pracy, flipchart, szarfy, kartki samoprzylepne.

 • Film: Dzieci Ireny Sendlerowej, John Kent Harrison

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie, drama (pozy), wizytówki
  Nauczyciel/-ka wita się z uczniami i uczennicami, na początek proponuje, aby wszyscy stanęli swobodnie w kręgu oraz pokazali poprzez pozy wymawiane pojęcia, np.: poświęcenie, ból, zwycięstwo, porażka, walka. Następnie zachęca, aby każdy indywidualnie przygotował wizytówkę związaną z obejrzanym filmem, która będzie zawierała informacje, np.:

Tytuł filmu

 

 

Symbol/rysunek

 

 

Twórcy/aktorzy filmu

 

 

Na film zaprosiłbym/zaprosiłabym …, ponieważ …..

 

 

Wizytówki zostają rozwieszone w formie plakatu.

 1. Dyskusja, technika niedokończonych zdań
  Nauczyciel/-ka rozkłada na podłodze szarfy w formie okręgów, każde z nich oznacza jedną emocję, np.: GNIEW, ŻAL, ZASKOCZENIE, SMUTEK, ULGA. Uczniowie i uczennice wybierają jedno z oznaczonych miejsc, wchodzą do środka, następnie uzasadniają, która scena filmu wzbudziła właśnie to uczucie. Po wypowiedzeniu się wszystkich chętnych, może nastąpić zmiana miejsc. Ćwiczenie powtarzane jest dwu-, trzykrotnie.

Na zakończenie tego etapu zajęć każdy kończy zdanie:

Film Dzieci Ireny Sendlerowej jest jak…

 1. Linia czasu, dyskusja
  Uczniowie i uczennice przygotowują kartki, na których wypisują/rysują najważniejsze wydarzenia z życia Ireny Sendlerowej – na podstawie obejrzanego filmu. Następnie rozchodzą się po sali i rozmawiając ze sobą, ustawiają się tak, aby zachować chronologię zdarzeń. Po wykonaniu ćwiczenia wszyscy siadają na podłodze i kolejno zaczynają opowieść o życiu bohaterki w 1. osobie liczby pojedynczej.

(Informacje organizacyjne: kartki można przyczepić na linii czasu z zaznaczeniem historycznych wydarzeń związanych z II wojną światową. Prowadzący/-a objaśnia kontekst historyczny związany z biografią bohaterki.)

 

 1. Mapa myśli, dyskusja
  Uczestnicy i uczestniczki zajęć przygotowują mapę myśli nt. Ireny Sendlerowej, uzupełniając schemat z Załącznika nr 1. Później oglądają powstałe prace, mówią, co sądzą o bohaterce oraz zapisują na tablicy wnioski.
 1. Różne punkty widzenia
  Uczniowie i uczennice wymieniają postaci pojawiające się w spektaklu. Z ich punktów widzenia przedstawiają Irenę Sendlerową. Po wyjściu ról porównują swoją ocenę z opiniami innych bohaterów.

 

 1. Gałązka logiczna
  Uczestnicy i uczestniczki zajęć, podzieli na zespoły, pokazują w formie gałązki logicznej skutki wynikające z uratowania jednego dziecka z getta. Ćwiczenie rozpoczyna się od zdania: Jeśli Irena uratuje jedno dziecko, to … (Załącznik nr 2)

Po przedstawieniu efektów pracy wszyscy wspólnie zastanawiają się na temat konsekwencji podejmowanych przez ludzi czynów oraz wypisują wartości, którymi kierowała się życiu bohaterka spektaklu.

(Informacja organizacyjna: ćwiczenie można wykonać w formie graficznej notatki w zeszycie, na plakacie albo wykonać zadanie w ruchu: wtedy uczestnicy i uczestniczki zajęć zaznaczają na podłodze pięć pól jeden po drugim i przeskakują do kolejnych, prezentując skutki.)

 1. Mówiący długopis

Uczniowie i uczennice, podzieleni na zespoły, otrzymują połowę kartki typu flipchart, na którym zapisują cytat z libretta: Pomagając innym, ratujemy siebie każdego dnia.

Ich zadaniem jest rozwinąć temat. Po wyznaczonym czasie (np. 2 minuty) wszyscy rozchodzą się po sali i czytają pozostałe prace. Można wtedy dopisywać uwagi, pytania, rysować symbole. Na tym etapie ćwiczenie wykonywane jest w ciszy.

Po powrocie do swoich miejsc zespół rozmawia na temat tego, co pojawiło się na plakacie oraz zakreśla najważniejszą myśl, którą każda grupa prezentuje na forum.

 1. Kosz i walizka

Na podsumowanie zajęć uczniowie i uczennice zapisują i wrzucają kartki z refleksjami, co zapamiętają zajęć oraz co wymagałoby jeszcze uzupełnienia/zmiany, etc. - następnie wrzucają je do dwóch pojemników, symbolizujących Walizkę oraz Kosz.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Mapa myśli

mapa mysli

ZAŁĄCZNIK NR2 Gałązka logiczna

 galazka logiczna

 

 

Autorka: Alina Janiszewska – nauczycielka języka polskiego i etyki, redaktorka i autorka książek:

 • Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum - Wydawnictwa Academicon, Lublin 2015,
 • Kierunek – wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2016,
 • Kierunek – dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2017,
 • Krok dalej… Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2019,
 • Po drugiej stronie... Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2021
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj