Artykuły

Studia Podyplomowe ETYKA NAUCZYCIELSKA

Nowe studia podyplomowe Etyka Nauczycielska [ETNA]

w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu

22.02.2014 - 30.06.2015

I. Rekrutacja

Rekrutacja na nowy cykl studiów trwa do dn. 15 lutego 2014 r.

Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie minimum 30 słuchaczek/słuchaczy. Planowane rozpoczęcie studiów - 22 luty 2014 r. Studia trwają trzy semestry

Uprzejmie informujemy o warunkach rekrutacji - komplety dokumentów składa się osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM lub przesyła pocztą na adres Prof. UAM Ewa Nowak, Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-569 Poznań. Nie ma wpisowego na studia podyplomowe, nie ma także rekrutacji elektronicznej. Studia tylko dla osób z wykształceniem nauczycielskim/pedagogicznym, pragnącym uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu.

Zgłoszenie na studia powinno zawierać

1. Wniosek o przyjęcie na studia /do pobrania ze strony internetowej www.filozof.amu.edu.pl lub www.ethics.amu.edu.pl/ kompletnie wypełniony /aktualny adres, numer PESEL, adres emailowy itd./; dostępny również w sekretariacie IF UAM.

2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych dających uprawnienia nauczycielskie, lub poświadczony notarialnie odpis dyplomu

3. Zdjęcie do dyplomu

Opłata za studia wynosi 1200 zł/semestr. Będzie podzielona na dogodne raty miesięczne. Każdy uczestnik otrzyma wygenerowany przez UAM nr osobistego konta, na którym będzie uiszczać opłaty za studia. Numery kont zostaną przydzielone po zakończeniu rekrutacji i rejestracji słuchaczek i słuchaczy. Prosimy zaczekać na szczegółowe informacje. Przypominamy, że każdy nauczyciel aktualnie zatrudniony w szkolnictwie może starać się w swojej szkole o dofinansowanie czesnego w wysokości minimum 50 %. UAM wystawia faktury za dokonane wpłaty.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres ewanowak@amu.edu.pl

Zajęcia rozpoczynają się 22 i 23 lutego 2014 /zawsze od godz. 10.00/ ; szczegółowe informacje o programie studiów,planie zajęć itd. znajdą Państwo na stronach internetowych

www.ethics.amu.edu.pl

www.filozof.amu.edu.pl

Zajęcia z doświadczoną kadrą, zapewniamy żywy kontakt z praktykami w zawodzie nauczyciela etyki

- Wzór wniosku aplikacyjnego -

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

DO JM REKTORA
               Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe* .................................................

..........................................................................................................................................

prowadzone przez**.....................................................................................................

rozpoczynające się w roku akademickim .……../………

............................................................................

(data i czytelny podpis)

1. Dane ogólne:

nazwisko i imiona………………………………………………………………………………………..

imiona rodziców………………………………………………………………………………………….

nazwisko panieńskie ……………………………………………………………………………..…….

data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………

nr PESEL………………………………………………………………………………………….………

2. Wykształcenie:

nazwa wyższej uczelni……………………………………………………………………………………

rok ukończenia studiów………………………………tytuł………………………………………….…..

nazwa ukończonego kierunku studiów………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………

3. Adres zamieszkania:

ulica…………………………………………………………nr domu…………..nr mieszkania………..

miejscowość……………………………………………………………….kod………………………….

4. Adres do korespondencji:

ulica……………………………nr domu………………………………..nr mieszkania………………...

miejscowość……………………………………………………………….kod……………………………

5. Dane kontaktowe:

telefon (wraz z numerem kierunkowym)…………………………………………………………………

e-mail………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniudla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

.............................................................................................

(czytelny podpis)

*Należy wpisać nazwę wybranych studiów podyplomowych.

** Należy wpisać nazwę podstawowej lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe.


Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj