Artykuły

Interpelacja poselska ws. zajęć etyki/religii w przedszkolach

 

Na stronie internetowej Sejmu pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33C8A4118E4A49DDC1257B4900298027

znajdują się teksty stenograficzne interpelacji poselskiej posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie alternatywnych zajęć etyki w przedszkolach oraz odpowiedź na tę interpelację udzielona przez podsekretarza stanu w MEN, Przemysława Krzyżanowskiego.

Interpelacja (nr 16520)

do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie alternatywnych zajęć etyki w przedszkolach

Szanowna Pani Marszałkini!

Stan faktyczny: Według badań GUS z lat 2009–2012 liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) w Polsce wynosi stale ok. 1415,8 tys. Rodzice, wysyłając swoje dzieci do przedszkola, mogą skorzystać z różnorodnej oferty zajęć edukacyjnych, jednakże niekoniecznie musi to oznaczać fakt możliwości dokonania pełnego wyboru harmonogramu pod względem swoich poglądów czy wyznania. Co więcej, spowodowane to może być faktem braku współpracy z wyspecjalizowaną kadrą dydaktyków, którzy umiejętnie będą mogli przekazać wiedzę małym dzieciom.

Według badań CBOS z 2012 r. 45% Polaków w sprawach wiary stosuje się do zaleceń

Kościoła, a 40% wierzących praktykuje. Co za tym idzie, blisko ponad połowa Polaków posiada stosunek neutralny do zasad wiary, jak i nauk Kościoła. Idąc dalej powyższym tokiem myślenia, blisko ponad połowa Polaków, którzy posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, musi posyłać swoje pociechy na zajęcia z religii, nie mając możliwości wyboru zajęć z etyki, co zasadniczo godzi w konstytucyjne prawo wyboru. Również

z każdym rokiem zwiększa się w Polsce liczba ludzi niezwiązanych z wiarą katolicką. Dzieci takich osób jedyny wybór, jaki posiadają, to możliwość uczęszczania, bądź nie, na zajęcia z religii, a co najbardziej zaskakujące, nie dostają żadnego alternatywnego

rozwiązania, jakim mogłyby być zajęcia z etyki. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na

życzenie rodziców (opiekunów prawnych)".

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie akty prawne w Polsce regulują organizowanie w ramach planu zajęć

przedszkolnych naukę etyki?

2. Czy w przypadku braku takowych aktów prawnych rodzice sami mogą wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie do planu zajęć z etyki dla swoich dzieci?

Z poważaniem

Poseł Jacek Kwiatkowski

Konin, dnia 22 marca 2013 r.

Odpowiedź MEN

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na skierowaną pismem, SPS-023-16520/13, z 11 kwietnia 2013 r. interpelację pana posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie alternatywnych zajęć

etyki w przedszkolu, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

Kwestie związane z organizowaniem nauki etyki regulują przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Nauczanie etyki na niższych etapach edukacyjnych ma charakter zajęć wychowawczych. W wychowaniu przedszkolnym nie wyróżnia się przedmiotów nauczania, natomiast uniwersalne treści etyczne są zawarte w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do

rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Treści te, za których określenie odpowiada minister edukacji narodowej, obowiązują wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, a więc również i te, które na życzenie rodziców dodatkowo uczestniczą w zajęciach z religii.

Zajęcia z religii na etapie edukacji przedszkolnej są realizowane poza podstawą

programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o treści programowe ustalone przez poszczególne Kościoły lub związki wyznaniowe. Zajęcia te nie są obowiązkowe – uczestniczą w nich tylko te dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski dotyczące zapewnienia ich dzieciom dodatkowej edukacji religijnej zgodnej z ich religią

lub wyznaniem. Takie rozwiązanie prawne zapewnia nienaruszanie neutralności

światopoglądowej rodziców niezwiązanych z wiarą katolicką lub inną religią

reprezentowaną przez Kościół lub związek wyznaniowy mający w Rzeczypospolitej Polskiej uznaną osobowość prawną. Zawarte w interpelacji stwierdzenie, że rodzice, którzy posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, muszą je posyłać na zajęcia z religii,

nie odpowiada obowiązującemu stanowi prawnemu.

Z poważaniem

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj