Akty prawne

Skarga w sprawie dyskryminowania ucznia - przyklad

…...............................................
 miejscowość, data

….........................................

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

Kuratorium Oświaty w..................
…...................................................
…...................................................

Dot. naruszenia wolności sumienia i wyznania uczniów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o interwencję w związku z naruszeniem wolności sumienia i wyznania uczniów w Szkole Podstawowej............ przy ul. ….............. w …................
Dziś, podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, rodzice klasy …. zostali poinformowani przez wychowawczynię, że w dn. …......... plan lekcji będzie wyglądał następująco:,
8.00 – rozpoczęcie zajęć szkolnych,
10.00 – msza w pobliskim kościele
po mszy świętej kontynuacja zajęć lekcyjnych

Uprzejmie informujemy, że czujemy się dyskryminowani powyższym porządkiem dnia. Do szkoły publicznej, jaką jest SP …......... w …..........., mogą uczęszczać i uczęszczają dzieci osób niewierzących lub niezwiązanych z Kościołem rzymsko-katolickim. Poprzez umieszczanie uroczystości religijnej w środku normalnego dnia nauki, instytucja państwowa poddaje dzieci te presji światopoglądowej. Są one, w tym także nasze dziecko, zmuszane do oczekiwania w świetlicy na zakończenie mszy. Tego rodzaju sytuacja stanowi ewidentne naruszenie wolności konstytucyjnych, potwierdzających wolność sumienia każdego, także osoby niepełnoletniej (art. 48 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP).
W związku z powyższym prosimy o:
Podjecie niezwłocznej interwencji w ramach uprawnień nadzoru pedagogicznego w stosunku do władz SP nr …............ w …................ , by przeformułowały porządek dnia szkolnego tak, by osoby niezainteresowane mszą nie musiały oczekiwać na jej zakończenie w celu kontynuowania zajęć szkolnych.
Sformułowanie odpowiednich wytycznych dla władz SP nr ….., by w przyszłości w szkole tej nie dochodziło do naruszania podstawowych i fundamentalnych wolności, obowiązujących społeczeństwo demokratyczne i pluralistyczne.
W razie nieskuteczności niniejszej interwencji zmuszeni będziemy do zwrócenia się z naszym problemem do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z poważaniem,

 

 Pobierz plik w formacie DOC

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj