Akty prawne

Oświadczenie w sprawie uczeszczania dziecka na lekcje etyki

......................................

miejscowość, data

......................................

imię, nazwisko i adres
rodzica/opiekuna prawnegoDyrekcja .......................................
....................................... nazwa i adres szkołyO Ś W I A D C Z E N I E
Na podstawie art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych wyrażam wolę udziału córki/syna …......................................... w lekcjach etyki do końca pobierania nauki w szkole.

 

 


………………..…………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Plik do pobrania w formacie DOC.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj